Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) 

on soveltavan taloustieteellisen tutkimuksen asiantuntijayksikkö, joka tuottaa tutkimustietoa talouspoliittisen päätöksenteon ja sen vaihtoehtoja koskevan keskustelun tueksi.

VATT-kolumni

Lisää tehoa arvonlisäveroon

Juuri käytyjen eduskuntavaalien yhteydessä puhuttiin myös verotuksesta, mutta melko vähäistä mielenkiintoa herätti verotuksen rakenne. Millainen vaikutus talouteen ja verotuloihin on esimerkiksi sillä, että rahoitustoiminta ja terveyspalvelut ovat tällä hetkellä arvonlisäverotuksen ulkopuolella?

VATT Policy Brief

VATT Policy Brief on Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen artikkelisarja, joka esittelee taloustieteellisiä näkökulmia ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Artikkelit julkaistaan VATT:n verkkosivuilla neljä kertaa vuodessa.

Tutustu Policy Brief -artikkelisarjaan

VATT Analyysi

VATT Analyysi -sarjan tarkoitus on tarjota parhaan ja ajankohtaisen tutkimustiedon valossa päättäjille ja kansalaisille yleistajuista tietoa talouspolitiikan ja kansantalouden kysymyksistä.

Tutustu VATT Analyysi -julkaisusarjaan

VATT:n antamat lausunnot

lausunnot

12.03.2015 Opetus- ja kulttuuriministerö on pyytänyt VATT:lta lausuntoa arkistolakityöryhmän muistiosta OKM 2015:3.

VATT:n antamat lausunnot »

Viikon seminaari

21.05.2015 Li Liu (Oxford University Centre for Business Taxation)

Incorporation for investment


Katso kaikki VATT seminaarit »

Uusimmat julkaisut

Hyvän valtionosuusjärjestelmän periaatteet »»


The Loss of Production Work: Identification of Demand Shifts Based on Local Soviet Trade Shocks »»


Corporate tax in an international environment - Problems and possible remedies »»


Uusimmat julkaisut »

Uutiset

hakuilmoitus

VATT:n ylijohtajan virka haettavana
20.05.2015

Valtiovarainministeriö julistaa haettavaksi Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ylijohtajan viran. Virka täytetään 1.9.2015 lukien määräajaksi, enintään kuitenkin viideksi vuodeksi kerrallaan.
Hakuaika päättyy 4.6.2015 klo 16:15.
Hakuilmoitus »»

 


VATT Analyysi: Kuntien valtionosuusjärjestelmä jarruttaa kaupungistumista
13.5.2015

Valtionosuusjärjestelmä ja verotus kannustavat ihmisiä asumaan matalan tuottavuuden alueilla kasvukeskusten asemesta. Tämä jarruttaa kaupungistumista ja vähentää hyvinvointia, todetaan tänään julkaistussa VATT Analyysissä.


Teknologinen kehitys ja ulkoistaminen ovat korvanneet teollisuuden suorittavia työpaikkoja
25.3.2015

Teknologinen kehitys ja viime vuosina myös tuotantoprosessien siirtäminen ulkomaille ovat kiihtyvällä vauhdilla korvanneet suorittavia työpaikkoja teollisuudessa. Erityisesti rutiininomaisia työtehtäviä, jotka eivät edellytä ihmisten välistä kanssakäymistä, on korvautunut.


Kansainväliset verosäännöt remontin tarpeessa
17.3.2015

Nykyiset kansainvälisen yritysverotuksen säännökset vääristävät yritysten ja maiden päätöksentekoa. Yksittäiset maat voivat reagoida sopeuttamalla yhteisöverokantaa ja -pohjaa. Ongelmat liittyvät kuitenkin kansainvälisen yritysverojärjestelmän perusperiaatteisiin, joten kansainvälisen yhteisön tulisi panostaa verotusoikeuden jakoa koskevien sääntöjen kehittämiseen.


VATT:n ylijohtaja Juhana Vartiainen on lomalla virastaan vaaleja edeltävän kuukauden
10.3.2015

Juhana Vartiainen ja valtiovarainministeriö ovat sopineet, että kansanedustajaehdokkuutensa vuoksi Vartiainen on 19.3.–19.4.2015 eli vaaleja edeltävän kuukauden aikana lomalla virastaan eikä esiinny julkisuudessa VATT:in ylijohtajan ominaisuudessa. Tuona aikana ylijohtajan tehtäviä hoitaa ylijohtajan sijainen, tutkimusjohtaja Anni Huhtala.


Asumistuella ei suoraa yhteyttä kannustinloukkuihin
26.2.2015

Julkisuudessa puhutaan usein kannustinloukuista, joilla viitataan sosiaalitukien pienenemiseen tulojen kasvaessa. VATT:n tutkimuksen mukaan asumistuen tuloraja ei vaikuta yksinasuvien työntekijöiden päätöksiin siitä kuinka paljon he ansaitsevat tuloja. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettei asumistuella voisi olla muita käyttäytymisvaikutuksia.


Policy Brief: Mihin perintöveroa tarvitaan?
20.2.2015

Perintöverosta käydään jatkuvaa keskustelua julkisuudessa. Perintövero liittyy läheisesti luovutusvoittoverotukseen ja joissakin tapauksissa täydentää sen aukkoja. Toisaalta perintöverolla on myös riippumaton tehtävänsä osana verotuksen kokonaisuutta. Molempia veroja tarvitaan osana hyvin toimivaa verojärjestelmää. Keskeinen kysymys on, kuinka näiden kahden veron yhteensovittaminen on syytä tehdä.


Perintö- ja lahjavero osana verojärjestelmää
20.2.2015

Tuoreessa muistiossa käsitellään keskeisimpiä perintö- ja lahjaverolle tarjottuja rooleja verojärjestelmässä sekä tarkastellaan perintöverotusta sukupolvenvaihdoksen yhteydessä ja kansainvälisessä ympäristössä. Kirjallisuuden mukaan perintö- ja lahjaverolla voi olla pysyvä rooli verojärjestelmässä, mahdollisista negatiivisistakin vaikutuksista huolimatta.


Luovutusvoittoverojärjestelmän tarkastelua
18.2.2015

Muistiossa tarkastellaan luovutusvoittoverotukseen liittyviä taloudellisia näkökohtia ja arvioidaan tutkimuskirjallisuuden avulla veron vaikutuksia. Tarkastelussa keskitytään erityisesti oman asunnon luovutusvoittoverotukseen sekä luovutusvoittoverotuksen ja perintöverotuksen väliseen yhteyteen. Lisäksi muistiossa esitellään muutamien maiden luovutusvoittoverojärjestelmiä ja niihin tehtyjä uudistuksia.


Väitöstutkimus: Naisen työpaikan menetys vähentää syntyvyyttä
4.2.2015

Työpaikan menetykset 1990-luvun lamassa vähensivät syntyvyyttä pysyvästi. 100 irtisanottua naista kohden syntyi 3 lasta vähemmän kuin saman ikäisille, yhtä koulutetuille ja samalla toimialalla työskenteleville naisille. Tämä vastaa 1,85 prosentin vähennystä syntyvyydessä. Tulos selviää KTM Jenni Kellokummun tuoreesta väitöstutkimuksesta. Tilaa RSS-lukijaan