Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) 

on soveltavan taloustieteellisen tutkimuksen asiantuntijayksikkö, joka tuottaa tutkimustietoa talouspoliittisen päätöksenteon ja sen vaihtoehtoja koskevan keskustelun tueksi.

VATT-kolumni

Koulujen väliset erot ja kouluvalinnat

Koulutuksen tasa-arvo on yksi suomalaisen koulutuspolitiikan päätavoitteista. Tavoitteena on tasa-arvo paitsi koulutusmahdollisuuksien myös mahdollisimman tasalaatuisen opetuksen näkökulmasta.

VATT Policy Brief

VATT Policy Brief on Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen artikkelisarja, joka esittelee taloustieteellisiä näkökulmia ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Artikkelit julkaistaan VATT:n verkkosivuilla neljä kertaa vuodessa.

Tutustu Policy Brief -artikkelisarjaan

VATT Analyysi

VATT Analyysi -sarjan tarkoitus on tarjota parhaan ja ajankohtaisen tutkimustiedon valossa päättäjille ja kansalaisille yleistajuista tietoa talouspolitiikan ja kansantalouden kysymyksistä.

Tutustu VATT Analyysi -julkaisusarjaan

VATT:n antamat lausunnot

lausunnot

09.01.2015 Valtiovarainministeriö on pyytänyt VATT:lta lausuntoa työryhmän ehdotuksesta valtion vuokrajärjestelmän uudistamiseksi.

VATT:n antamat lausunnot »

Viikon seminaari

Uusimmat julkaisut

Terveyskeskuksen tuottavuuden mittaamisen edellytykset – Havaintoja pilottihankkeesta »»


The labour market impacts of a youth guarantee: lessons for Europe? »»


Eläkeläisten työnteon taloudelliset kannustimet »»


Uusimmat julkaisut »

Uutiset

Kuntataloudessa tulisi keskittyä menojen kasvun hallintaan
13.1.2015

Valtiovarainministeriön valmistelema uusi kuntatalouden sääntelyjärjestelmä parantaa mahdollisuuksia kuntatalouden vakauttamiseen. Ohjausjärjestelmää kannattaisi kuitenkin täydentää menoja koskevalla sääntelyllä. Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän uudistuksesta aiheutuviin menopaineisiin tulisi varautua erityistoimenpitein.


VATT hakee korkeakouluharjoittelijoita
07.01.2015

VATT hakee korkeakouluharjoittelijoita erilaisiin tutkimustehtäviin, joilla on kansallista ja kansainvälistä merkitystä. Harjoittelijoita haetaan taloustieteen, ekonometrian, tilastotieteen, matematiikan ja ympäristötaloustieteen koulutusalalta. Viimeinen hakupäivä on 6.2.2015.

 


Nuorten yhteiskuntatakuu nopeutti hieman aktivointiin pääsyä mutta työllisyysvaikutukset jäivät vähäisiksi
7.1.2015

VATT:n tutkimuksessa arvioidaan vuonna 2005 käyttöönotetun nuorten yhteiskuntatakuun vaikutuksia. Tulosten mukaan nuorten yhteiskuntatakuu näyttää myös lisänneen työvoiman ulkopuolelle tapahtuneita siirtymiä kouluttamattomien nuorten keskuudessa.


Policy Brief: Terveydenhoitopalvelujen kilpailu voi johtaa kilpavarusteluun
17.12.2014

Viime vuosina tehdyt uudistukset lisäsivät potilaan valinnanvapautta julkisessa terveydenhuollossa. Potilaiden vapaus valita hoitopaikkansa voi kannustaa tuottajia kehittämään toimintaansa ja hyödyttää oikein toteutettuna koko yhteiskuntaa. Jos valtion päätöksentekijät eivät kuitenkaan kiinnitä huomiota tuottajien investointeihin, voi uudistuksista seurata tuottajien välinen kilpavarustelu ja terveydenhuoltomenojen tarpeeton kasvu.


Eläkeläisten työnteon taloudelliset kannustimet
12.12.2014

Vanhuuseläkeläisten joukossa voi olla paljon potentiaalista ja halukasta työvoimaa, etenkin osa-aikaiseen työskentelyyn. Työnteko ei nykyisillä vero- ja sosiaaliturvasäädöksillä ole kuitenkaan kovin houkuttelevaa. Eläke- ja palkkatulovähennysten rakenne on monimutkainen, mikä tekee työnteon kannustimista epäselviä. Palkkatulon verotus on myös paikoin kireää, etenkin tulosidonnaisten sosiaalietuuksien piirissä olevilla eläkeläisillä.


Policy Brief: Kouluvalintojen vaikutukset Suomessa epäselviä
11.12.2014

Peruskoulun vapaavalintaisuus saa monet huolestumaan siitä, että oppilaspohja voi eriytyä kouluittain. Kouluvalinnan vapauden rajoittaminen ei välttämättä kuitenkaan vähennä koulujen eriytymistä. Aiheesta ei ole luotettavia suomalaisia tutkimuksia, ja sitä pitäisikin tutkia lisää. Samalla tulisi tutkia, kuinka valinnat vaikuttavat koulujen oppimistuloksiin ja tuottavuuteen.


Koulujen väliset erot heijastuvat asuntojen hintoihin
5.12.2014

Peruskoulujen väliset erot vaikuttavat asuntojen hintoihin Helsingissä. Vanhemmat siis tekevät lastensa kouluvalintoja myös asuinpaikan valinnan yhteydessä, eivät pelkästään valitsemalla koulun oman oppilaaksiottoalueen ulkopuolelta. Tämä selviää VATT:n tutkijoiden Mika Kortelaisen ja Tuukka Saarimaan sekä Helsingin kaupungin tietokeskuksen tutkijan Oskari Harjusen tekemästä tutkimuksesta.


Suuri osa omistajayrittäjien reagoinnista verotukseen on verosuunnittelua
3.12.2014

Yrittäjät reagoivat aktiivisesti tuloveroihin. Suuri osa vaikutuksista on kuitenkin selitettävissä verosuunnittelulla. Tutkimuksen mukaan yli kaksi kolmasosaa koko tuloverotuksen aiheuttamasta käyttäytymisvaikutuksesta on verosuunnittelua. Tämä pienentää merkittävästi arviota verotuksen vaikutuksesta talouden tehokkuuteen, selviää Tuomas Matikan verotuksen käyttäytymisvaikutuksia käsittelevästä väitöstutkimuksesta.


Ydinvoimalupapäätöksessä tulisi huomioida myös koetut riskit
02.12.2014

Merkittävä osa suomalaisista pitää ydinvoimalaonnettomuuden riskiä melko suurena. Koettu onnettomuusriski heikentää kansalaisten hyvinvointia, ja nostaa tältä osin ydinvoiman yhteiskunnallisia kustannuksia. Tutkimuksen mukaan yhteiskunnalliset kustannukset ovat suuruusluokaltaan 4-7 euroa megawattituntia kohti. Tämä on noin kymmenesosa ydinvoimalla tuotetun sähkön yksityistaloudellisista kustannuksista.


Lukioiden väliset laatuerot ovat pääosin pieniä
21.11.2014

Lukion laatu vaikuttaa oppilaiden oppimistuloksiin jonkin verran. Laatuerot lukioiden välillä ovat kuitenkin suureksi osaksi pieniä. Julkisuudessa esitetyt erilaiset lukiorankingit ovat harhaanjohtavia, eikä lukioita voida luotettavasti asettaa paremmuusjärjestykseen niiden laadun perusteella. Tulos selviää VATT:n tutkimuksesta, jossa arvioidaan lukioiden laatua vuosina 2002-2013.Tilaa RSS-lukijaan