logo

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) 

on soveltavan taloustieteellisen tutkimuksen asiantuntijayksikkö, joka tuottaa tutkimustietoa talouspoliittisen päätöksenteon ja sen vaihtoehtoja koskevan keskustelun tueksi.

VATT-kolumni

Perustuloa kokeilemaan

Perustulokokeilussa puututaan ihmisten perusturvaan. Olisi epäeettistä tehdä kokeilu tavalla, josta ei saataisi luotettavaa ja yksiselitteistä tietoa, kirjoittavat Kari Hämäläinen ja Jouko Verho.

VATT Policy Brief

VATT Policy Brief on Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen artikkelisarja, joka esittelee taloustieteellisiä näkökulmia ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Artikkelit julkaistaan VATT:n verkkosivuilla neljä kertaa vuodessa.

Tutustu Policy Brief -artikkelisarjaan

VATT Analyysi

VATT Analyysi -sarjan tarkoitus on tarjota parhaan ja ajankohtaisen tutkimustiedon valossa päättäjille ja kansalaisille yleistajuista tietoa talouspolitiikan ja kansantalouden kysymyksistä.

Tutustu VATT Analyysi -julkaisusarjaan

Viikon seminaari

05.05.2016 Helatorstai

Ei seminaaria / No seminar


Katso kaikki VATT seminaarit »

Uusimmat julkaisut

Self-Selection of Emigrants: Theory and Evidence on Stochastic Dominance in Observable and Unobservable Characteristics »»


Do tax incentives for research increase firm innovation? An RD Design for R&D »»


Slipping through the Cracks of a Welfare State: Children of Immigrants in Finland »»


Uusimmat julkaisut »

Uutiset

Kuva: Popova Valeriya / Shutterstock.com

Kuntien tehtävien sääntelyssä otettava huomioon kuntarajat ylittävät hyödyt ja haitat
26.04.2016

Kuntien tulisi saada tuottaa aidosti paikalliset julkishyödykkeensä ilman valtion sääntelyä. Sääntely voi sen sijaan olla perusteltua niissä tehtävissä, joihin liittyy merkittäviä kuntarajat ylittäviä haittoja tai hyötyjä.


Kuva: Roman Vukolov / Shutterstock.com

Pääsykoerumba alkoi taas - tämä olisi parempi tapa valita korkeakouluopiskelijat
21.04.2016

Opiskelijavalintaa tulee uudistaa niin, ettei itselle mieluisimpaan paikkaan hakeminen vähennä hakijan mahdollisuuksia päästä muihin paikkoihin. Hyvä opiskelijavalintajärjestelmä ei pakota hakijaa tasapainottelemaan todellisten toiveidensa ja sisäänpääsyn todennäköisyyksien välillä.


uutiskuva

Pohjoismaista pois muuttavat muuta väestöä paremmin koulutettuja ja korkeatuloisempia
19.04.2016

Tanskalaista aineistoa hyödyntävä tutkimus osoittaa, että maasta pysyväisluonteisesti pois muuttaneet tanskalaiset ovat olleet merkittävästi muuta väestöä korkeatuloisempia ja korkeammin koulutettuja. Muuttajien valikoituminen tulojakauman yläpäästä voi muodostua haasteeksi hyvinvointivaltion rahoittamiselle, mikäli muuttajien määrä kasvaa tulevaisuudessa.  


Kuva: TaxRebate.org.uk

Miten perustuloa tulisi Suomessa kokeilla?
30.03.2016

Perustulokokeilu onnistuu vain, jos tutkimusasetelma on oikea. VATT:n tutkijat esittävät koeasetelmaksi ensisijaisesti satunnaistettua valtakunnallista otantaa, jota voidaan täydentää alueellisella, intensiivisellä otannalla. Olennaista on toteuttaa kokeilu siten, että saadaan kaksi ryhmää: koeryhmä ja sitä täydellisesti vastaava verrokkiryhmä.


Yritysten T&K-verotuet lisäävät innovaatioita
11.03.2016

Tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan verotuki lisää yritysten innovaatioita merkittävästi. Erikoistutkija Elias Einiön yhdessä London School of Economicsin tutkijaryhmän kanssa tekemän tutkimuksen mukaan yhdellä veroeurolla saadaan 1.7 euron edestä T&K-investointeja. Tulosten valossa Suomen verohuojennuskokeilun lakkauttaminen ennenaikaisesti vuonna 2014 saattoi olla virhe.


Eläkeläisnaisten taloudellinen asema suhteessa miehiin on kohentunut
07.03.2016

Eläkeläisnaisten ja -miesten tuloero on kaventunut 20 vuodessa, mutta naisten tulotaso on edelleen keskimäärin matalampi kuin miesten. Tämä käy ilmi Eläketurvakeskuksen (ETK) ja VATT:n tutkimuksesta. Työeläkkeen osuuden kasvu kertoo naisten työssäkäynnin lisääntymisestä.


uutiskuva

Aluetuki siirtää taloudellista toimeliaisuutta, ei luo sitä lisää
07.03.2016

Alueellisten tukitoimien kokonaistaloudelliset vaikutukset voivat olla vähäiset tai jopa negatiiviset. Työllisyys kasvaa tuetuilla alueilla tukea ilman jäävien alueiden kustannuksella. VATT:n uuden tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että kokonaistyöllisyyden lisäämisen kannalta alueelliset tukitoimet ovat usein tehotonta politiikkaa. 


VATT nimesi uudet tutkimusteemat ja -ohjaajat
01.03.2016

VATT:n organisaatio uudistuu 1.3.2016 alkaen. Tutkimustoimintaa johtaa tutkimusjohtaja, jonka rekrytointi käynnistyy viikolla 10. Tutkimusteemoja on jatkossa viisi, ja kullekin teemalle on nimetty oma tutkimusohjaaja. Ulkoisen kilpaillun rahoituksen kasvun myötä tutkimuspalveluja vahvistetaan tutkijakoulutuksen saaneella tutkimuspalvelun johtajalla.


Montako senttiä on eläkeläisnaisen euro?
15.02.2016

Naiset ja miehet eroavat toisistaan mm. työmarkkinahistorian ja eliniän pituuden suhteen. Naisten keskimääräinen ansiotaso on miehiä alhaisempi ja työurat lyhempiä. Naiset myös elävät miehiä pidempään, mistä johtuen yksin asuvia eläkeläisnaisia on miehiä enemmän. Miten nämä erot näkyvät eläkeajan toimeentulossa, siitä kerrotaan Työeläke-lehden artikkelissa.


VATT tuo taloustieteen näkökulmaa aurinko- ja tuulienergian käytön tutkimushankkeeseen
12.2.2016

Tieteidenvälisessä BCDC Energia -hankkeessa etsitään ratkaisuja, jotka mahdollistavat aurinko- ja tuulienergian mahdollisimman laajamittaisen ja kustannustehokkaan käytön. Miten nykyistä tuotantokapasiteettia on sopeutettava, jos tavoitteena on lähes päästötön, toimitusvarma sähköntuotanto vuoteen 2050 mennessä, yhteiskunnalle mahdollisimman pienin kustannuksin? VATT:n Marita Laukkanen kuuluu hankkeen ekonomistitiimiin, joka selvittää tätä dynaamisen ohjelmoinnin keinoin.


Veropoliittisilla päätöksillä vain maltillinen vaikutus työntekoon
29.01.2016

Tuloveropolitiikalla on vain maltillinen vaikutus ihmisten työntekoon liittyviin päätöksiin kuten tehdyn työn määrään. Näin todetaan 26.1. julkistetussa VNK:lle tehdyssä raportissa. Koti- ja ulkomaisen tutkimuskirjallisuuden perusteella tuloverojen vaikutus työntekoon ja ansaittuihin tuloihin on pieni erityisesti tavanomaisessa palkkatyössä oleville.


VATT:lle uusi neuvottelukunta
22.01.2016

VATT vahvistaa strategista suunnitteluaan ja uudistumistaan uuden neuvottelukunnan myötä. VATT:n uuden neuvottelukunnan puheenjohtajan, professori Otto Toivasen mukaan luova toiminta hyötyy niin sanotuista kasautumiseduista: kun samantapainen toiminta keskittyy jollekin tietylle alueelle, se hyödyttää kaikkia alan toimijoita.


Kustannus-hyötyanalyysiä hyödynnettävä nykyistä laajemmin säädöshankkeiden onnistumisen arvioinnissa
12.01.2016

Kustannus-hyötyanalyysiä tulisi hyödyntää nykyistä enemmän lakimuutosten vaikutusten arvioinnissa. Kustannus-hyötyanalyysi tarjoaisi johdonmukaisen ja periaatteessa yksinkertaisen tavan arvioida säädöshankkeiden onnistumista.Tilaa RSS-lukijaan rss