Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) 

on soveltavan taloustieteellisen tutkimuksen asiantuntijayksikkö, joka tuottaa tutkimustietoa talouspoliittisen päätöksenteon ja sen vaihtoehtoja koskevan keskustelun tueksi.

VATT-kolumni

Onko äänestysaktiivisuus Suomessa huolestuttavan alhainen?

Suomessa on viime vuosina vaalien jälkeen ollut tapana päivitellä alhaista äänestysaktiivisuutta. Onko kasvavasta nukkuvien puolueesta syytä olla huolissaan, esimerkiksi tasa-arvon tai harjoitetun politiikan laadun kannalta?

VATT Policy Brief

VATT Policy Brief on Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen artikkelisarja, joka esittelee taloustieteellisiä näkökulmia ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Artikkelit julkaistaan VATT:n verkkosivuilla neljä kertaa vuodessa.

Tutustu Policy Brief -artikkelisarjaan

VATT Analyysi

VATT Analyysi -sarjan tarkoitus on tarjota parhaan ja ajankohtaisen tutkimustiedon valossa päättäjille ja kansalaisille yleistajuista tietoa talouspolitiikan ja kansantalouden kysymyksistä.

Tutustu VATT Analyysi -julkaisusarjaan

VATT:n antamat lausunnot

lausunnot

09.01.2015 Valtiovarainministeriö on pyytänyt VATT:lta lausuntoa työryhmän ehdotuksesta valtion vuokrajärjestelmän uudistamiseksi.

VATT:n antamat lausunnot »

Viikon seminaari

Uusimmat julkaisut

Asumistuen tulorajojen vaikutus yksinasuvien verotettaviin tuloihin »»


Perintö- ja lahjavero: kirjallisuuskatsaus »»


Luovutusvoittoverotus – taloudellisia näkökohtia ja maiden välistä vertailua »»


Uusimmat julkaisut »

Uutiset

Asumistuella ei suoraa yhteyttä kannustinloukkuihin
26.2.2015

Julkisuudessa puhutaan usein kannustinloukuista, joilla viitataan sosiaalitukien pienenemiseen tulojen kasvaessa. VATT:n tutkimuksen mukaan asumistuen tuloraja ei vaikuta yksinasuvien työntekijöiden päätöksiin siitä kuinka paljon he ansaitsevat tuloja. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettei asumistuella voisi olla muita käyttäytymisvaikutuksia.


Policy Brief: Mihin perintöveroa tarvitaan?
20.2.2015

Perintöverosta käydään jatkuvaa keskustelua julkisuudessa. Perintövero liittyy läheisesti luovutusvoittoverotukseen ja joissakin tapauksissa täydentää sen aukkoja. Toisaalta perintöverolla on myös riippumaton tehtävänsä osana verotuksen kokonaisuutta. Molempia veroja tarvitaan osana hyvin toimivaa verojärjestelmää. Keskeinen kysymys on, kuinka näiden kahden veron yhteensovittaminen on syytä tehdä.


Perintö- ja lahjavero osana verojärjestelmää
20.2.2015

Tuoreessa muistiossa käsitellään keskeisimpiä perintö- ja lahjaverolle tarjottuja rooleja verojärjestelmässä sekä tarkastellaan perintöverotusta sukupolvenvaihdoksen yhteydessä ja kansainvälisessä ympäristössä. Kirjallisuuden mukaan perintö- ja lahjaverolla voi olla pysyvä rooli verojärjestelmässä, mahdollisista negatiivisistakin vaikutuksista huolimatta.


Luovutusvoittoverojärjestelmän tarkastelua
18.2.2015

Muistiossa tarkastellaan luovutusvoittoverotukseen liittyviä taloudellisia näkökohtia ja arvioidaan tutkimuskirjallisuuden avulla veron vaikutuksia. Tarkastelussa keskitytään erityisesti oman asunnon luovutusvoittoverotukseen sekä luovutusvoittoverotuksen ja perintöverotuksen väliseen yhteyteen. Lisäksi muistiossa esitellään muutamien maiden luovutusvoittoverojärjestelmiä ja niihin tehtyjä uudistuksia.


Väitöstutkimus: Naisen työpaikan menetys vähentää syntyvyyttä
4.2.2015

Työpaikan menetykset 1990-luvun lamassa vähensivät syntyvyyttä pysyvästi. 100 irtisanottua naista kohden syntyi 3 lasta vähemmän kuin saman ikäisille, yhtä koulutetuille ja samalla toimialalla työskenteleville naisille. Tämä vastaa 1,85 prosentin vähennystä syntyvyydessä. Tulos selviää KTM Jenni Kellokummun tuoreesta väitöstutkimuksesta. 


Veropolitiikan vaikutuksia naisten ja miesten taloudelliseen tasa-arvoon selvitetty
2.2.2015

VATT selvitti veropoliittisten ratkaisujen vaikutuksia naisten ja miesten väliseen taloudelliseen tasa-arvoon vuosina 1993–2012. Ansiotuloverotuksen kehitys on kohdistunut molempiin sukupuoliin keskimäärin lähes samalla tavalla. Kulutusverotuksen sukupuolivaikutuksia on ollut vaikea arvioida, koska kulutus on useamman henkilön kotitaloudessa suurelta osin yhteistä.


VATT selvitti pienituloisten eläkeläisten kotitalousvähennyksen käyttöä
30.1.2015

Tutkimuksessa hyödynnettiin kaikkia vuoden 2011 kotitalousvähennyshakemuksia ja arvioitiin kuinka suuri osa vähennyksestä jää käyttämättä verojen pienen määrän takia. 


Kuntataloudessa tulisi keskittyä menojen kasvun hallintaan
13.1.2015

Valtiovarainministeriön valmistelema uusi kuntatalouden sääntelyjärjestelmä parantaa mahdollisuuksia kuntatalouden vakauttamiseen. Ohjausjärjestelmää kannattaisi kuitenkin täydentää menoja koskevalla sääntelyllä. Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän uudistuksesta aiheutuviin menopaineisiin tulisi varautua erityistoimenpitein.


VATT hakee korkeakouluharjoittelijoita
07.01.2015

VATT hakee korkeakouluharjoittelijoita erilaisiin tutkimustehtäviin, joilla on kansallista ja kansainvälistä merkitystä. Harjoittelijoita haetaan taloustieteen, ekonometrian, tilastotieteen, matematiikan ja ympäristötaloustieteen koulutusalalta. Viimeinen hakupäivä on 6.2.2015.

 


Nuorten yhteiskuntatakuu nopeutti hieman aktivointiin pääsyä mutta työllisyysvaikutukset jäivät vähäisiksi
7.1.2015

VATT:n tutkimuksessa arvioidaan vuonna 2005 käyttöönotetun nuorten yhteiskuntatakuun vaikutuksia. Tulosten mukaan nuorten yhteiskuntatakuu näyttää myös lisänneen työvoiman ulkopuolelle tapahtuneita siirtymiä kouluttamattomien nuorten keskuudessa.Tilaa RSS-lukijaan