Julkaisut teemoittain
Julkaisut henkilöittäin

The estimation of LES demand elasticities for CGE models

Tekijät:
Kinnunen, Jouko
Tamminen, Saara
Jussila Mira
Julkaisu: VATT Working Papers 39
Päiväys: 20.09.2012
Abstrakti: Yleisen tasapainon (YTP) mallinnuksessa luotettavien tulosten saaminen edellyttää valideja arvoja eksogeenisille joustomuuttujille. Mallinnustulokset voivat olla herkkiä käytetyille joustoille. Tässä työssä estimoitiin useita LESkysyntäjoustoja sekä Frisch parametrit eri tulodesiileille suomalaista VATTAGE YTP-mallia varten. Joustojen estimoimiseksi kokeiltiin kolmea eri metodia: joustojen laskemista suoraan hintaindeksien avulla, pseudo-paneeli tietokannan käyttöä yhdessä eksogeenisten Frisch parametrien kanssa ja poikkileikkausaineistoja Frisch parametrien kanssa. Vain viimeinen näistä metodeista tuotti järkeviä tuloksia, vaikka käytössämme oli runsaasti hyvin hienojakoista tulonjakoaineistoa. Tämä viittaa siihen, että LES-kysyntäjoustojen estimoiminen pienille tuoteryhmille on hankalaa tavallisten kulutustutkimusaineistojen avulla. Tyypillisesti tulonjakoaineistot mittaavat kulutustietoja vain lyhyiltä aikajaksoilta. Todennäköisyys kestokulutushyödykkeiden ostamiseen näillä ajanjaksoilla on pieni. Pidempien aikajaksojen käyttäminen kulutustutkimuksissa voisi vähentää nollahavaintoja ja helpottaa joustojen identifioimista.

Asiasanat: kysyntäjousto, LES kysyntäfunktio, kulutustutkimusaineisto, yleisen tasapainon mallit
Avainsanat: demand elasticity, linear expenditure function, household consumption data, computable general equilibrium
JEL-luokat:
D120 - Consumer Economics: Empirical Analysis
C680 - Computable General Equilibrium Models
Teemat:
Tulonjako
Talouspolitiikka
Alueet:
Päätöksenteon tuki ja mallintaminen
ISBN: 978-952-274-039-7 (PDF)
Kokoteksti: PDF-dokumentti