Julkaisut teemoittain
Julkaisut henkilöittäin

Nonparametric Estimates of Age Profiles of Household Income, Consumption, Direct Taxes and Public Transfers

Tekijät:
Koev Eugen
Julkaisu: VATT-keskustelualoitteita 126
Päiväys: 01.01.1996
Abstrakti: Raportissa tutkitaan sekä tulojen, kulutuksen ja välittömien verojen että tulonsiirtojen ja yhteiskunnallisten palvelujen jakaumaa kotitalouden päämiehen iän mukaan. Aineistona on viisi Tilastokeskuksen kotitaloustiedustelua ajanjaksolta 1971-1990. Tarkasteltavien muuttujen ikä- ja kohortiprofillit estimoidaan ei-parametrisesti, nojautuen yksinomaan aineiston sisältämään informaatioon. Raportissa päätöksenteko- ja havaintoyksiköksi on valittu kotitalous, joten tulo-, kulutus- ja tulonsiirtoeriä ei ole pyritty kohdistamaan erikseen kotitalouden jäsenille. Tarkastelut suoritetaan sekä kotitalous, että kulutusyksikkökohtaisesti. Kotitalouksien kulutusyksiköt määritellään OECD:n suosituksen mukaisesti. Ikä- ja kohorttiprofillien estimointi on kiinnostava tapa tiivistää aineiston sisältämää informaatiota. Lisäksi estimoinnit ovat luonnollinen alkuaskel hyvinvointia käsitteleviiin jatkotutkimuksiin. Estimoidut tulojen ikäprofillit ovat ennakko-odotusten mukaisesti konkaaveja. Samanmuotoiset ovat myös välittömien verojen ja kulutuksen profillit. Käytettävissä olevat tulot ovat jakautuneet tasaisemmin kuin tuotannontekijätulot, joten välittömät verot ja tulonsiirrot tasoittavat tulojen jakaumaa eri-ikäisten kotitalouksien kesken. Eläkeläisperheet ovat suurimmat julkisten tulonsiirtojen saajat, kun taas lapsiperheet hyötyvät eniten yhteiskunnallisista palveluista. Tuloksista käy ilmi, että 1980-luvun loppupuolella nuorten perheiden yhteiskunnalta saamien etuuksien rahallinen arvo on ylittänyt näiden perheiden maksamat välittömät verot.
Avainsanat: age profile, consumption and income distribution, public transfers, nonparametric estimation
JEL-luokat:
H000 - Public Economics: General
E210 - Macroeconomics: Consumption; Saving
D310 - Personal Income, Wealth, and Their Distributions
D100 - Household Behavior: General
C140 - Semiparametric and Nonparametric Methods
Teemat:
Julkiset palvelut
Tulonjako
Verotus
Alueet:
Julkisten palvelujen vaikuttavuus
ISBN: 951-561-177-6
Kokoteksti: PDF-dokumentti