Julkaisut teemoittain
Julkaisut henkilöittäin

Access to Computer, Internet and Mobile Phone at Home in Finland, Ireland, Netherlands and Sweden

Tekijät:
Tukiainen Janne
Julkaisu: VATT-keskustelualoitteita 324
Päiväys: 06.02.2004
Abstrakti: Tässä tutkimuksessa tarkastellaan tilastollisesti tekijöitä, jotka vaikuttavat uuden teknologian omistukseen kotitalouksissa. Tässä tutkimuksessa käydään läpi lyhyesti uusien innovaatioiden diffuusiota, uuden teknologian käyttöä ja tähän liittyvää kuluttajan teoriaa käsittelevää kirjallisuutta. Kuvailevia tilastotietoja esitetään Suomesta, Irlannista, Alankomaista ja Ruotsista. Tutkimuksen keskeinen osa on logit regressiomallilla tehdyt analyysit koskien Alankomaita, Suomea ja Ruotsia. Alankomaiden osuus on tiivistelmä van der Veenin (2003) tutkimuksesta. Suomea koskeva analyysi on tehty kotitalouksiin kohdistuvalla Tilastokeskuksen vuoden 1998 kulutustutkimuksen aineistolla. Ruotsia koskeva analyysi on tehty yksilöihin kohdistuvalla Ruotsin tilastokeskuksen ICT:n käyttöä koskevalla aineistolla vuodelta 2002. Tutkimusongelmana on kuinka alue, kotitalouden rakenne, ikä, sukupuoli, koulutus, tulot ja sosiaalinen asema vaikuttavat todennäköisyyteen, että kotitalous omistaa tai yksilö omaa kotona yhteyden tietokoneeseen, internettiin ja matkapuhelimeen. Näiden eri tekijöiden vaikutukset ovat hyvin samankaltaisia kaikissa kolmessa maassa. Kotitalouden rakenne, ikä ja tulot vaikuttivat selvimmin siihen löytyvätkö nämä uudet teknologiat kodista. Havaitut alueelliset erot johtuvat pääosin demograafisista eroista alueiden välillä.
Avainsanat: ICT access, households, logit
JEL-luokat:
C100 - Econometric and Statistical Methods: General
O570 - Comparative Studies of Countries
L000 - Industrial Organization: General
D100 - Household Behavior: General
F000 - International Economics: General
O300 - Technological Change; Research and Development: General
Teemat:
Taloudellinen kasvu
Kansainväliset vertailut
Alueet:
Julkisten palvelujen vaikuttavuus
ISBN: 951-561-481-3
Kokoteksti: PDF-dokumentti