Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) 

on soveltavan taloustieteellisen tutkimuksen asiantuntijayksikkö, joka tuottaa tutkimustietoa talouspoliittisen päätöksenteon ja sen vaihtoehtoja koskevan keskustelun tueksi.

VATT-kolumni

Koulujen väliset erot ja kouluvalinnat

Koulutuksen tasa-arvo on yksi suomalaisen koulutuspolitiikan päätavoitteista. Tavoitteena on tasa-arvo paitsi koulutusmahdollisuuksien myös mahdollisimman tasalaatuisen opetuksen näkökulmasta.

VATT Policy Brief

VATT Policy Brief on Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen artikkelisarja, joka esittelee taloustieteellisiä näkökulmia ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Artikkelit julkaistaan VATT:n verkkosivuilla neljä kertaa vuodessa.

Tutustu Policy Brief -artikkelisarjaan

VATT Analyysi

VATT Analyysi -sarjan tarkoitus on tarjota parhaan ja ajankohtaisen tutkimustiedon valossa päättäjille ja kansalaisille yleistajuista tietoa talouspolitiikan ja kansantalouden kysymyksistä.

Tutustu VATT Analyysi -julkaisusarjaan

VATT:n antamat lausunnot

lausunnot

24.10.2014 Valtiovarainministeriö on pyytänyt VATT:lta lausuntoa valtion virkamieslain muuttamisesta ja valtion virkaehtosopimuslain 11 §:n muuttamisesta ja 25 §:n kumoamisesta.

VATT:n antamat lausunnot »

Viikon seminaari

27.11.2014 Ari Hyytinen (University of Jyväskylä)

Collateral channel and small business lending


Katso kaikki VATT seminaarit »

Uusimmat julkaisut

Literature review of the dynamic effects of corporate income taxation »»


Lukioiden väliset erot ja paremmuusjärjestys »»


Dimming Hopes for Nuclear Power: Quantifying the Social Costs of Perceptions of Risks »»


Uusimmat julkaisut »

Uutiset

Lukioiden väliset laatuerot ovat pääosin pieniä
21.11.2014

Lukion laatu vaikuttaa oppilaiden oppimistuloksiin jonkin verran. Laatuerot lukioiden välillä ovat kuitenkin suureksi osaksi pieniä. Julkisuudessa esitetyt erilaiset lukiorankingit ovat harhaanjohtavia, eikä lukioita voida luotettavasti asettaa paremmuusjärjestykseen niiden laadun perusteella. Tulos selviää VATT:n tutkimuksesta, jossa arvioidaan lukioiden laatua vuosina 2002-2013.


Ulkomaalaisten opiskelijoiden taloudelliset vaikutukset vielä selvittämättä
14.11.2014

Toisin kuin viime aikaisista keskusteluista on voinut päätellä, VATT ei ole tehnyt laskelmia ulkomaalaisten opiskelijoiden taloudellisista vaikutuksista, vaan ilmiötä taustoittavan esiselvityksen. Ulkomaalaisten opiskelijoiden taloudellista vaikutuksista on vielä toistaiseksi olemassa hyvin vähän tutkimukseen perustuvaa tietoa.


Kirjallisuuskatsaus: ulkomaalaisten korkeakouluopiskelijoiden vaikutukset
30.10.2014

Ulkomaalaisten opiskelijoiden määrä Suomessa on kolminkertaistunut viimeisten kymmenen vuoden aikana. VATT:n esiselvitys viitoittaa tietä tutkimukselle heidän taloudellisista vaikutuksistaan.


Tutkimus: Työmarkkinajärjestöjen eläkesopimus on vaatimaton
28.10.2014

Työmarkkinajärjestöjen syyskuussa tekemä eläkeratkaisu ei riitä alentamaan eläkevuosien ja työvuosien välistä suhdetta. Jatkossa onkin syytä pitää esillä vaihtoehto, jossa vanhuuseläkkeen alaikärajaa nostettaisiin reippaammin. Selvitys tällaista vaihtoehdosta on tarpeen, jotta saadaan nykyistä kattavampi kokonaiskuva politiikan vaihtoehdoista.


Juhana Vartiainen valtiovarainvaliokunnan kuultavana
21.10.2014

VATT:n ylijohtaja Juhana Vartiainen puhui valtiovarainvaliokunnan asiantuntijavieraana Suomen taloustilanteesta ja -näkymistä 21.10.2014. Tilaisuus liittyi hallituksen esitykseen valtion talousarvioksi.

Katso Vartiaisen esitys tästä »»


Oppivelvollisuuden pidentäminen olisi tuonut 17-27 miljoonan euron lisäkustannukset
8.10.2014

VATT:ssa tehtyjen laskelmien perusteella oppivelvollisuuden pidentäminen olisi lisännyt kuntien vuosikustannuksia noin 17-27 miljoonaa euroa. Suurin menoerä olisi muodostunut toisen asteen koulutuksen ensimmäisen vuoden oppimateriaalikustannuksista.


VATT Policy Brief: Yksi tulo, monta verottajaa
8.10.2014

Nykyinen kansainvälinen yritysverojärjestelmä pohjautuu konserniyritysten erillisverotukseen ja lähdevaltioperiaatteeseen. Tämä tarjoaa muun muassa kannustimen maiden väliseen verokilpailuun, joka voi johtaa yhteisöverojen vähittäiseen häviämiseen ja tätä kautta heikentää julkisen talouden rahoituspohjaa. Ratkaiseva parannus on löydettävissä vain korvaamalla ne paremmin toimivilla periaatteilla.


VATT-päivä 8.10.: Yritysverotus globalisaation paineessa
3.10.2014

VATT-päivän aiheena oli tänä vuonna monikansallisten yritysten ja pienyritysten verotuksen ongelmakohdat ja niihin ehdotetut ratkaisut.

Seminaarin esitykset löytyvät täältä »»


VATT:ssa avoinna kaksi erikoistutkijan paikkaa
29.9.2014

Päätöksenteon tuki ja mallintaminen -yksikkö hakee kahta erikoistutkijaa, joiden tehtäviin kuuluuvat talouden pitkän aikavälin kehityksen ennakoiminen, talouspolitiikan vaikutuksia ja julkista taloutta koskeva empiirinen tutkimus, tutkimushankkeiden suunnittelu ja johtaminen sekä rahoituksen hankinta. Hakuaika päättyy 13.10.2014 klo 15.


Valtaosa yritystuista pienille ja keskisuurille yrityksille
15.9.2014

Suomalaisen yritystukijärjestelmän on julkisuudessa arvosteltu suosivan erityisesti suuria yrityksiä. VATT:n muistion mukaan pienet ja keskisuuret yritykset saavat kuitenkin valtaosan Suomessa myönnetyistä yritystuista. Myös yritystoiminnan kokoon suhteutettuna pienet yritykset saavat enemmän yritystukia kuin suuret.


Yrittäjät reagoivat tuloveroihin – suuri osa vaikutuksesta verosuunnittelua
11.9.2014

Yrittäjät reagoivat aktiivisesti tuloveromuutoksiin. Kaksi kolmasosaa tuloverotuksen aiheuttamasta käyttäytymisvaikutuksesta on verosuunnittelua. Osinkoverotus vaikuttaa myös yrittäjien reaalitaloudellisiin päätöksiin. Käyttäytymismuutokset eivät siis rajoitu pelkästään verosuunnitteluun, ja osinkoverotuksella voidaan vaikuttaa kohtalaisesti myös yrittäjien kokonaistuloihin ja yrityksen tuotantoon.


Jarkko Harjulle ja Tuomas Kososelle IIPF:n Young Economist Award
28.8.2014

Palkitussa tutkimuksessa arvioidaan ravintoloiden arvonlisäverotuksen vaikutuksia kuluttajahintoihin, myytyjen ravintola-aterioiden määrään ja alan työllisyyteen. Tuloksista voidaan päätellä, että ravintoloissa tarjoiltujen aterioiden myynnin määrä on melko joustamaton hinnan suhteen. Palkinto myönnettiin IIPF:n seminaarissa Luganossa 23.8.2014.


VATT-Analyysi: Maahanmuuttajien kotouttaminen kannattaa
2.6.2014

Onnistunut kotouttamispolitiikka kohentaa sekä maahanmuuttajien että suomalaisten taloudellista hyvinvointia. Tutkimustulosten mukaan kotouttamissuunnitelmat nostivat maahanmuuttajien tuloja lähes puolella kymmenessä vuodessa ja vähensivät reilusti heidän saamiaan tulonsiirtoja. Kotouttamisen kehittäminen vaatii kuitenkin nykyistä järkevämmin toteutettuja kokeiluja. Tilaa RSS-lukijaan