Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) 

on soveltavan taloustieteellisen tutkimuksen asiantuntijayksikkö, joka tuottaa tutkimustietoa talouspoliittisen päätöksenteon ja sen vaihtoehtoja koskevan keskustelun tueksi.

VATT-kolumni

Koulujen väliset erot ja kouluvalinnat

Koulutuksen tasa-arvo on yksi suomalaisen koulutuspolitiikan päätavoitteista. Tavoitteena on tasa-arvo paitsi koulutusmahdollisuuksien myös mahdollisimman tasalaatuisen opetuksen näkökulmasta.

VATT Policy Brief

VATT Policy Brief on Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen artikkelisarja, joka esittelee taloustieteellisiä näkökulmia ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Artikkelit julkaistaan VATT:n verkkosivuilla neljä kertaa vuodessa.

Tutustu Policy Brief -artikkelisarjaan

VATT Analyysi

VATT Analyysi -sarjan tarkoitus on tarjota parhaan ja ajankohtaisen tutkimustiedon valossa päättäjille ja kansalaisille yleistajuista tietoa talouspolitiikan ja kansantalouden kysymyksistä.

Tutustu VATT Analyysi -julkaisusarjaan

VATT:n antamat lausunnot

lausunnot

25.11.2014 VATT on valtiovarainministeriön toimeksiannosta laatinut lausunnon postipalveluiden arvonlisäveron aiheuttamasta taloudellisesta vahingosta rahoitus- ja vakuutuslaitoksille.

VATT:n antamat lausunnot »

Viikon seminaari

Uusimmat julkaisut

The labour market impacts of a youth guarantee: lessons for Europe? »»


Eläkeläisten työnteon taloudelliset kannustimet »»


Best Education Money Can Buy? Capitalization of School Quality in Finland »»


Uusimmat julkaisut »

Uutiset

Policy Brief: Terveydenhoitopalvelujen kilpailu voi johtaa kilpavarusteluun
17.12.2014

Viime vuosina tehdyt uudistukset lisäsivät potilaan valinnanvapautta julkisessa terveydenhuollossa. Potilaiden vapaus valita hoitopaikkansa voi kannustaa tuottajia kehittämään toimintaansa ja hyödyttää oikein toteutettuna koko yhteiskuntaa. Jos valtion päätöksentekijät eivät kuitenkaan kiinnitä huomiota tuottajien investointeihin, voi uudistuksista seurata tuottajien välinen kilpavarustelu ja terveydenhuoltomenojen tarpeeton kasvu.


Eläkeläisten työnteon taloudelliset kannustimet
12.12.2014

Vanhuuseläkeläisten joukossa voi olla paljon potentiaalista ja halukasta työvoimaa, etenkin osa-aikaiseen työskentelyyn. Työnteko ei nykyisillä vero- ja sosiaaliturvasäädöksillä ole kuitenkaan kovin houkuttelevaa. Eläke- ja palkkatulovähennysten rakenne on monimutkainen, mikä tekee työnteon kannustimista epäselviä. Palkkatulon verotus on myös paikoin kireää, etenkin tulosidonnaisten sosiaalietuuksien piirissä olevilla eläkeläisillä.


Policy Brief: Kouluvalintojen vaikutukset Suomessa epäselviä
11.12.2014

Peruskoulun vapaavalintaisuus saa monet huolestumaan siitä, että oppilaspohja voi eriytyä kouluittain. Kouluvalinnan vapauden rajoittaminen ei välttämättä kuitenkaan vähennä koulujen eriytymistä. Aiheesta ei ole luotettavia suomalaisia tutkimuksia, ja sitä pitäisikin tutkia lisää. Samalla tulisi tutkia, kuinka valinnat vaikuttavat koulujen oppimistuloksiin ja tuottavuuteen.


Koulujen väliset erot heijastuvat asuntojen hintoihin
5.12.2014

Peruskoulujen väliset erot vaikuttavat asuntojen hintoihin Helsingissä. Vanhemmat siis tekevät lastensa kouluvalintoja myös asuinpaikan valinnan yhteydessä, eivät pelkästään valitsemalla koulun oman oppilaaksiottoalueen ulkopuolelta. Tämä selviää VATT:n tutkijoiden Mika Kortelaisen ja Tuukka Saarimaan sekä Helsingin kaupungin tietokeskuksen tutkijan Oskari Harjusen tekemästä tutkimuksesta.


Suuri osa omistajayrittäjien reagoinnista verotukseen on verosuunnittelua
3.12.2014

Yrittäjät reagoivat aktiivisesti tuloveroihin. Suuri osa vaikutuksista on kuitenkin selitettävissä verosuunnittelulla. Tutkimuksen mukaan yli kaksi kolmasosaa koko tuloverotuksen aiheuttamasta käyttäytymisvaikutuksesta on verosuunnittelua. Tämä pienentää merkittävästi arviota verotuksen vaikutuksesta talouden tehokkuuteen, selviää Tuomas Matikan verotuksen käyttäytymisvaikutuksia käsittelevästä väitöstutkimuksesta.


Ydinvoimalupapäätöksessä tulisi huomioida myös koetut riskit
02.12.2014

Merkittävä osa suomalaisista pitää ydinvoimalaonnettomuuden riskiä melko suurena. Koettu onnettomuusriski heikentää kansalaisten hyvinvointia, ja nostaa tältä osin ydinvoiman yhteiskunnallisia kustannuksia. Tutkimuksen mukaan yhteiskunnalliset kustannukset ovat suuruusluokaltaan 4-7 euroa megawattituntia kohti. Tämä on noin kymmenesosa ydinvoimalla tuotetun sähkön yksityistaloudellisista kustannuksista.


Lukioiden väliset laatuerot ovat pääosin pieniä
21.11.2014

Lukion laatu vaikuttaa oppilaiden oppimistuloksiin jonkin verran. Laatuerot lukioiden välillä ovat kuitenkin suureksi osaksi pieniä. Julkisuudessa esitetyt erilaiset lukiorankingit ovat harhaanjohtavia, eikä lukioita voida luotettavasti asettaa paremmuusjärjestykseen niiden laadun perusteella. Tulos selviää VATT:n tutkimuksesta, jossa arvioidaan lukioiden laatua vuosina 2002-2013.


Ulkomaalaisten opiskelijoiden taloudelliset vaikutukset vielä selvittämättä
14.11.2014

Toisin kuin viime aikaisista keskusteluista on voinut päätellä, VATT ei ole tehnyt laskelmia ulkomaalaisten opiskelijoiden taloudellisista vaikutuksista, vaan ilmiötä taustoittavan esiselvityksen. Ulkomaalaisten opiskelijoiden taloudellista vaikutuksista on vielä toistaiseksi olemassa hyvin vähän tutkimukseen perustuvaa tietoa.


Kirjallisuuskatsaus: ulkomaalaisten korkeakouluopiskelijoiden vaikutukset
30.10.2014

Ulkomaalaisten opiskelijoiden määrä Suomessa on kolminkertaistunut viimeisten kymmenen vuoden aikana. VATT:n esiselvitys viitoittaa tietä tutkimukselle heidän taloudellisista vaikutuksistaan.

 


Tutkimus: Työmarkkinajärjestöjen eläkesopimus on vaatimaton
28.10.2014

Työmarkkinajärjestöjen syyskuussa tekemä eläkeratkaisu ei riitä alentamaan eläkevuosien ja työvuosien välistä suhdetta. Jatkossa onkin syytä pitää esillä vaihtoehto, jossa vanhuuseläkkeen alaikärajaa nostettaisiin reippaammin. Selvitys tällaista vaihtoehdosta on tarpeen, jotta saadaan nykyistä kattavampi kokonaiskuva politiikan vaihtoehdoista.


Juhana Vartiainen valtiovarainvaliokunnan kuultavana
21.10.2014

VATT:n ylijohtaja Juhana Vartiainen puhui valtiovarainvaliokunnan asiantuntijavieraana Suomen taloustilanteesta ja -näkymistä 21.10.2014. Tilaisuus liittyi hallituksen esitykseen valtion talousarvioksi.

Katso Vartiaisen esitys tästä »»


Oppivelvollisuuden pidentäminen olisi tuonut 17-27 miljoonan euron lisäkustannukset
8.10.2014

VATT:ssa tehtyjen laskelmien perusteella oppivelvollisuuden pidentäminen olisi lisännyt kuntien vuosikustannuksia noin 17-27 miljoonaa euroa. Suurin menoerä olisi muodostunut toisen asteen koulutuksen ensimmäisen vuoden oppimateriaalikustannuksista.


VATT Policy Brief: Yksi tulo, monta verottajaa
8.10.2014

Nykyinen kansainvälinen yritysverojärjestelmä pohjautuu konserniyritysten erillisverotukseen ja lähdevaltioperiaatteeseen. Tämä tarjoaa muun muassa kannustimen maiden väliseen verokilpailuun, joka voi johtaa yhteisöverojen vähittäiseen häviämiseen ja tätä kautta heikentää julkisen talouden rahoituspohjaa. Ratkaiseva parannus on löydettävissä vain korvaamalla ne paremmin toimivilla periaatteilla.


VATT-päivä 8.10.: Yritysverotus globalisaation paineessa
3.10.2014

VATT-päivän aiheena oli tänä vuonna monikansallisten yritysten ja pienyritysten verotuksen ongelmakohdat ja niihin ehdotetut ratkaisut.

Seminaarin esitykset löytyvät täältä »»


VATT-Analyysi: Maahanmuuttajien kotouttaminen kannattaa
2.6.2014

Onnistunut kotouttamispolitiikka kohentaa sekä maahanmuuttajien että suomalaisten taloudellista hyvinvointia. Tutkimustulosten mukaan kotouttamissuunnitelmat nostivat maahanmuuttajien tuloja lähes puolella kymmenessä vuodessa ja vähensivät reilusti heidän saamiaan tulonsiirtoja. Kotouttamisen kehittäminen vaatii kuitenkin nykyistä järkevämmin toteutettuja kokeiluja. Tilaa RSS-lukijaan