logo

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) 

on soveltavan taloustieteellisen tutkimuksen asiantuntijayksikkö, joka tuottaa tutkimustietoa talouspoliittisen päätöksenteon ja sen vaihtoehtoja koskevan keskustelun tueksi.

VATT-kolumni

Yksi pieni SOTE-pyyntö vain

Soten tiimoilta tulee aika ajoin esille Kainuun hallintokokeilu, ja syystäkin. Kainuun maakuntahallitus ja valtiovarainministeriön asettama Kainuun hallintokokeilun seurantaryhmä laskivat, että Kainuun kokeilu saattoi säästää jopa 100 miljoonaa euroa vuosina 2005–2009. Valitettavasti vain Kainuun hallintokokeilun kustannusten laskemisessa on pienoinen ongelma. Kokeilua valmisteltaessa ei missään vaiheessa varmistettu yksiselitteisen tilastoaineiston saatavuutta.

VATT Policy Brief

VATT Policy Brief on Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen artikkelisarja, joka esittelee taloustieteellisiä näkökulmia ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Artikkelit julkaistaan VATT:n verkkosivuilla neljä kertaa vuodessa.

Tutustu Policy Brief -artikkelisarjaan

VATT Analyysi

VATT Analyysi -sarjan tarkoitus on tarjota parhaan ja ajankohtaisen tutkimustiedon valossa päättäjille ja kansalaisille yleistajuista tietoa talouspolitiikan ja kansantalouden kysymyksistä.

Tutustu VATT Analyysi -julkaisusarjaan

Viikon seminaari

03.12.2015 Olmo Silva (LSE)

The Demand for Autonomous Schools


Katso kaikki VATT seminaarit »

Uusimmat julkaisut

Suomalaisten suhtautuminen ydinvoimaan ja energiantuotannon yhteiskunnallisiin riskeihin ja vaikutuksiin - Mikä merkitsee eniten: energia, talous vai ympäristö? »»


What are the benefits of the Water Framework Directive? Lessons learned for policy design from preference revelation »»


Laaja pohja ja yksi verokanta – visio tehokkaasta arvonlisäverosta »»


Uusimmat julkaisut »

Uutiset

kuva

Suomalaisten suhtautuminen ydinvoimaan: ympäristö ja energiaomavaraisuus etusijalla
16.11.2015

Suomalaisten ydinvoimakantoihin vaikuttavat energiaomavaraisuus, ydinvoimatuotannossa syntyvä radioaktiivinen jäte ja mahdollinen ydinvoimalaonnettomuus. Suomen kilpailukyky ja työllisyysvaikutukset ovat tärkeitä tekijöitä, mutta vasta ympäristönäkökohtien ja energiaomavaraisuuden jälkeen.


Markus Jäntti

Professori Markus Jäntti VATT:n ja Helsingin yliopiston yhteiseen julkistalouden professuuriin
23.10.2015

Tukholman yliopiston professori, VTT Markus Jäntti on kutsuttu VATT:n ja Helsingin yliopiston yhteiseen julkistalouden professorin tehtävään lokakuun 2015 alusta lukien.


uutiskuva

Talouspolitiikan mahdollisuuksia: Elpyykö Suomi viennillä?
20.10.2015

Talouden rakennemuutos näkyy mm. viennin palveluvaltaistumisena. Palvelujen vienti on jo tavaraviennin suuruusluokkaa. -Henkeä kohden laskettu kansantuote kasvaa ensi vuosikymmenellä hieman alle puolentoista prosentin vuosivauhtia. Vaikka tällainen suotuisa skenaario viennin vauhdittamasta kasvusta toteutuisikin, julkisen talouden tasapainotus ei silti toteudu itsestään, vaan velkasuhde nousee ilman talouspoliittisia toimia yli 95 prosentin tasolle vuonna 2030, kertoo yksikönjohtaja Juha Honkatukia.


Yhtenäinen alv-verokanta 16 prosenttiin
08.10.2015

Suomessa yleinen kulutusvero eli arvonlisävero tuottaa noin viidenneksen kaikista verotuloista. Alv-pohjasta puuttuu n. 40% kansantalouden kulutusmenoista. VATT on tehnyt laskelmia laajapohjaisesta ja yhteen verokantaan perustuvasta arvonlisäverojärjestelmästä. Alennettujen verokantojen poistaminen ja veropohjan laajentaminen asettaisivat yhtenäisen verokannan noin 16 prosenttiin. Uudistus tuottaisi nykyisen verokertymän 8 prosenttiyksikköä nykyistä verokantaa alemmalla verokannalla.


uutiskuva

Kainuun hallintokokeilun kustannusvaikutukset
24.09.2015

VATT:n tutkimustulosten mukaan hallintokokeilun avulla saadut vuosien 2005–2009 kustannussäästöt olivat 4–34 miljoonaa euroa, riippuen käytettävästä menoja koskevasta tilastotiedosta. Aiemmat valtiovarainministeriön teettämät arviot, joissa Kainuuta on verrattu koko maan keskimääräiseen kehitykseen, ovat päätyneet huomattavasti suurempiin säästövaikutuksiin.


uutiskuva

Korjausrakentaminen kannattavaa koko kansantaloudelle - vähentää energian kulutusta
15.09.2015

Suomi on asettanut tavoitteekseen vähentää energian loppukäyttöä 20 % ennustetusta loppukäytöstä vuoteen 2020 mennessä. Korjausrakentamisella voidaan osaltaan vähentää energian kulutusta ja se on myös kannattavaa koko kansantaloudelle, käy ilmi VATT:n julkaisusta.


uutiskuva

Miten ilmastopolitiikka ja päästökauppa vaikuttavat yritysten kilpailukykyyn?
20.08.2015

Kansainvälisen tutkimuksen mukaan ilmastopolitiikan ja päästökaupan vaikutukset yritysten kilpailukykyyn ovat olleet korkeintaan lieviä. Lievät vaikutukset saattavat johtua tietyillä toimialoilla päästöoikeuksien matalasta hinnasta ja ilmaisjaosta sekä päästötavoitteiden löyhyydestä.


hakuilmoitus

Anni Huhtala VATT:n ylijohtajaksi
13.08.2015

Valtioneuvosto on tänään 13. elokuuta nimittänyt filosofian tohtori Anni Huhtalan Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) ylijohtajan virkaan 1.9.2015 - 31.8.2020 väliseksi ajaksi.


Työnteon kannustimet - mitä jää käteen?
11.08.2015

Miten vero- ja etuusjärjestelmien rakenteelliset ominaisuudet vaikuttavat työnteon kannustavuuteen vuonna 2015. Tätä selvitettiin VATT:n juuri ilmestyneessä muistiossa. Kannustimia parantamalla halutaan edesauttaa työttömiä ja työelämän ulkopuolella olevia hakeutumaan työmarkkinoille sekä ansiotyössä olevia työskentelemään aiempaa enemmän ja tehokkaammin.


Opintotuen tulorajoilla vaikutuksia opiskelijoiden työssäkäyntiin
2.7.2015

Opintotuen tulorajoilla on VATT:n tutkimuksen mukaan huomattavia vaikutuksia opiskelijoiden työntarjontaan. Tuloksia selittää opintotuen takaisinperinnän aiheuttama poikkeuksellisen suuri kannustin. Opiskelijoiden työmarkkinat poikkeavat muusta väestöstä. Esimerkiksi opintoihin liittyvässä työharjoittelussa palkan suuruus ei välttämättä ole keskeinen tekijä.


uutiskuva

Policy Brief: Rakenteellisen työttömyyden riski kasvaa
29.6.2015

Keskustelu rakenteellisen työttömyyden lisääntymisestä viriää aina, kun työttömyysaste nousee tai pysyy kauan korkeana. Rakenteellisen työttömyyden taso antaa suuntaviivat hallituksen talous- ja työvoimapolitiikalle. Viime aikoina rakenteellisen työttömyyden riski on jonkin verran kasvanut.


Vain osa yrityksistä hyödyntää korotettuja poistoja
17.6.2015

Hallitus päätti vuonna 2009 elvytyspaketin osana korottaa tuotannollisten investointien poistot kaksinkertaisiksi kahden vuoden määräajaksi. VATT:n selvityksen mukaan vain suhteellisen pieni joukko investoineista yrityksistä on hyödyntänyt korotettuja poistoja. Erityisesti investoinnin koolla on merkittävä yhteys käyttöasteeseen.


Kotimaiset edistykselliset biopolttoaineet kansantalouden kannalta paras vaihtoehto
16.6.2015

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) ja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy ovat arvioineet osana TransSmart-tutkimusohjelmaa, millä toimenpiteillä ja millä kustannuksilla voidaan saavuttaa tieliikenteen hiilidioksidipäästöissä jopa 40 %:n vähenemä vuoteen 2030 mennessä vertailuvuoteen 2005 nähden. Hankkeen päärahoittaja oli työ- ja elinkeinoministeriö (TEM).


Ulkomaalaisten korkeakouluopiskelijoiden opiskeluaikaiset kustannukset ja taloudellinen toiminta Suomessa
11.6.2015

VATT:n selvityksessä tarkastellaan Suomessa opiskelevien ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden opiskeluaikaisia taloudellisia vaikutuksia Suomelle. Selvityksessä keskitytään korkeakoulujen resurssikustannusten, kotimaisten opiskelijoiden syrjäytymisen sekä ulkomaalaisten opiskelijoiden opiskeluaikaisten menojen ja tulojen arviointiin. Tutkimus on toteutettu Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMO:n tilauksesta.


Koulujen lakkauttaminen ei vaikuta oppilaiden koulumenestykseen
5.6.2015

Koulunsa lakkauttamisen vuoksi opinahjoaan vaihtamaan joutuvat oppilaat eivät pärjää muita heikommin koulussa. VATT:n tutkijan Ramin Izadin tekemässä tutkimuksessa tarkasteltiin koulujen lakkauttamisen vaikutusta oppilaiden yhdeksännen luokan arvosanoihin, yhteishaussa onnistumiseen sekä lukiosta valmistumistodennäköisyyteen.


VATT Analyysi: Kuntien valtionosuusjärjestelmä jarruttaa kaupungistumista
13.5.2015

Valtionosuusjärjestelmä ja verotus kannustavat ihmisiä asumaan matalan tuottavuuden alueilla kasvukeskusten asemesta. Tämä jarruttaa kaupungistumista ja vähentää hyvinvointia, todetaan tänään julkaistussa VATT Analyysissä.


Teknologinen kehitys ja ulkoistaminen ovat korvanneet teollisuuden suorittavia työpaikkoja
25.3.2015

Teknologinen kehitys ja viime vuosina myös tuotantoprosessien siirtäminen ulkomaille ovat kiihtyvällä vauhdilla korvanneet suorittavia työpaikkoja teollisuudessa. Erityisesti rutiininomaisia työtehtäviä, jotka eivät edellytä ihmisten välistä kanssakäymistä, on korvautunut.


Kansainväliset verosäännöt remontin tarpeessa
17.3.2015

Nykyiset kansainvälisen yritysverotuksen säännökset vääristävät yritysten ja maiden päätöksentekoa. Yksittäiset maat voivat reagoida sopeuttamalla yhteisöverokantaa ja -pohjaa. Ongelmat liittyvät kuitenkin kansainvälisen yritysverojärjestelmän perusperiaatteisiin, joten kansainvälisen yhteisön tulisi panostaa verotusoikeuden jakoa koskevien sääntöjen kehittämiseen.


Asumistuella ei suoraa yhteyttä kannustinloukkuihin
26.2.2015

Julkisuudessa puhutaan usein kannustinloukuista, joilla viitataan sosiaalitukien pienenemiseen tulojen kasvaessa. VATT:n tutkimuksen mukaan asumistuen tuloraja ei vaikuta yksinasuvien työntekijöiden päätöksiin siitä kuinka paljon he ansaitsevat tuloja. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettei asumistuella voisi olla muita käyttäytymisvaikutuksia.


Policy Brief: Mihin perintöveroa tarvitaan?
20.2.2015

Perintöverosta käydään jatkuvaa keskustelua julkisuudessa. Perintövero liittyy läheisesti luovutusvoittoverotukseen ja joissakin tapauksissa täydentää sen aukkoja. Toisaalta perintöverolla on myös riippumaton tehtävänsä osana verotuksen kokonaisuutta. Molempia veroja tarvitaan osana hyvin toimivaa verojärjestelmää. Keskeinen kysymys on, kuinka näiden kahden veron yhteensovittaminen on syytä tehdä.


Perintö- ja lahjavero osana verojärjestelmää
20.2.2015

Tuoreessa muistiossa käsitellään keskeisimpiä perintö- ja lahjaverolle tarjottuja rooleja verojärjestelmässä sekä tarkastellaan perintöverotusta sukupolvenvaihdoksen yhteydessä ja kansainvälisessä ympäristössä. Kirjallisuuden mukaan perintö- ja lahjaverolla voi olla pysyvä rooli verojärjestelmässä, mahdollisista negatiivisistakin vaikutuksista huolimatta.Tilaa RSS-lukijaan rss