logo

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) 

on soveltavan taloustieteellisen tutkimuksen asiantuntijayksikkö, joka tuottaa tutkimustietoa talouspoliittisen päätöksenteon ja sen vaihtoehtoja koskevan keskustelun tueksi.

VATT-kolumni

Työ ei kannata – pitäisikö asialle tehdä jotain?

Viimeisen parin vuosikymmenen aikana kaikissa hallitusohjelmissa on todettu, että työnteon kannustavuutta parannetaan. Puoluekannasta riippumatta poliitikot korostavat, että ”työnteon pitää aina kannattaa”. Tavoitteena on vähentää työttömyyttä, nostaa työllisyysastetta ja tehostaa talouskasvua. Entä mitä kannustavuudelle on viime vuosina tapahtunut?

VATT Policy Brief

VATT Policy Brief on Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen artikkelisarja, joka esittelee taloustieteellisiä näkökulmia ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Artikkelit julkaistaan VATT:n verkkosivuilla neljä kertaa vuodessa.

Tutustu Policy Brief -artikkelisarjaan

VATT Analyysi

VATT Analyysi -sarjan tarkoitus on tarjota parhaan ja ajankohtaisen tutkimustiedon valossa päättäjille ja kansalaisille yleistajuista tietoa talouspolitiikan ja kansantalouden kysymyksistä.

Tutustu VATT Analyysi -julkaisusarjaan

VATT:n antamat lausunnot

lausunnot

18.05.2015 Opetus- ja kulttuuriministerö on pyytänyt VATT:lta lausuntoa ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi tutkimus- ja innovaationeuvostosta.

VATT:n antamat lausunnot »

Viikon seminaari

Uusimmat julkaisut

Työnteon kannustimet - mitä jää käteen? »»


Dimming Hopes for Nuclear Power: Quantifying the Social Costs of Perceptions of Risks »»


Opintotuen tulorajat ja opiskelijoiden työssäkäynti »»


Uusimmat julkaisut »

Uutiset

uutiskuva

Miten ilmastopolitiikka ja päästökauppa vaikuttavat yritysten kilpailukykyyn?
20.08.2015

Kansainvälisen tutkimuksen mukaan ilmastopolitiikan ja päästökaupan vaikutukset yritysten kilpailukykyyn ovat olleet korkeintaan lieviä. Lievät vaikutukset saattavat johtua tietyillä toimialoilla päästöoikeuksien matalasta hinnasta ja ilmaisjaosta sekä päästötavoitteiden löyhyydestä.


hakuilmoitus

Anni Huhtala VATT:n ylijohtajaksi
13.08.2015

Valtioneuvosto on tänään 13. elokuuta nimittänyt filosofian tohtori Anni Huhtalan Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) ylijohtajan virkaan 1.9.2015 - 31.8.2020 väliseksi ajaksi.


Työnteon kannustimet - mitä jää käteen?
11.08.2015

Miten vero- ja etuusjärjestelmien rakenteelliset ominaisuudet vaikuttavat työnteon kannustavuuteen vuonna 2015. Tätä selvitettiin VATT:n juuri ilmestyneessä muistiossa. Kannustimia parantamalla halutaan edesauttaa työttömiä ja työelämän ulkopuolella olevia hakeutumaan työmarkkinoille sekä ansiotyössä olevia työskentelemään aiempaa enemmän ja tehokkaammin.


Opintotuen tulorajoilla vaikutuksia opiskelijoiden työssäkäyntiin
2.7.2015

Opintotuen tulorajoilla on VATT:n tutkimuksen mukaan huomattavia vaikutuksia opiskelijoiden työntarjontaan. Tuloksia selittää opintotuen takaisinperinnän aiheuttama poikkeuksellisen suuri kannustin. Opiskelijoiden työmarkkinat poikkeavat muusta väestöstä. Esimerkiksi opintoihin liittyvässä työharjoittelussa palkan suuruus ei välttämättä ole keskeinen tekijä.


uutiskuva

Policy Brief: Rakenteellisen työttömyyden riski kasvaa
29.6.2015

Keskustelu rakenteellisen työttömyyden lisääntymisestä viriää aina, kun työttömyysaste nousee tai pysyy kauan korkeana. Rakenteellisen työttömyyden taso antaa suuntaviivat hallituksen talous- ja työvoimapolitiikalle. Viime aikoina rakenteellisen työttömyyden riski on jonkin verran kasvanut.


Vain osa yrityksistä hyödyntää korotettuja poistoja
17.6.2015

Hallitus päätti vuonna 2009 elvytyspaketin osana korottaa tuotannollisten investointien poistot kaksinkertaisiksi kahden vuoden määräajaksi. VATT:n selvityksen mukaan vain suhteellisen pieni joukko investoineista yrityksistä on hyödyntänyt korotettuja poistoja. Erityisesti investoinnin koolla on merkittävä yhteys käyttöasteeseen.


Kotimaiset edistykselliset biopolttoaineet kansantalouden kannalta paras vaihtoehto
16.6.2015

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) ja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy ovat arvioineet osana TransSmart-tutkimusohjelmaa, millä toimenpiteillä ja millä kustannuksilla voidaan saavuttaa tieliikenteen hiilidioksidipäästöissä jopa 40 %:n vähenemä vuoteen 2030 mennessä vertailuvuoteen 2005 nähden. Hankkeen päärahoittaja oli työ- ja elinkeinoministeriö (TEM).


Ulkomaalaisten korkeakouluopiskelijoiden opiskeluaikaiset kustannukset ja taloudellinen toiminta Suomessa
11.6.2015

VATT:n selvityksessä tarkastellaan Suomessa opiskelevien ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden opiskeluaikaisia taloudellisia vaikutuksia Suomelle. Selvityksessä keskitytään korkeakoulujen resurssikustannusten, kotimaisten opiskelijoiden syrjäytymisen sekä ulkomaalaisten opiskelijoiden opiskeluaikaisten menojen ja tulojen arviointiin. Tutkimus on toteutettu Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMO:n tilauksesta.


Koulujen lakkauttaminen ei vaikuta oppilaiden koulumenestykseen
5.6.2015

Koulunsa lakkauttamisen vuoksi opinahjoaan vaihtamaan joutuvat oppilaat eivät pärjää muita heikommin koulussa. VATT:n tutkijan Ramin Izadin tekemässä tutkimuksessa tarkasteltiin koulujen lakkauttamisen vaikutusta oppilaiden yhdeksännen luokan arvosanoihin, yhteishaussa onnistumiseen sekä lukiosta valmistumistodennäköisyyteen.


VATT Analyysi: Kuntien valtionosuusjärjestelmä jarruttaa kaupungistumista
13.5.2015

Valtionosuusjärjestelmä ja verotus kannustavat ihmisiä asumaan matalan tuottavuuden alueilla kasvukeskusten asemesta. Tämä jarruttaa kaupungistumista ja vähentää hyvinvointia, todetaan tänään julkaistussa VATT Analyysissä.


Teknologinen kehitys ja ulkoistaminen ovat korvanneet teollisuuden suorittavia työpaikkoja
25.3.2015

Teknologinen kehitys ja viime vuosina myös tuotantoprosessien siirtäminen ulkomaille ovat kiihtyvällä vauhdilla korvanneet suorittavia työpaikkoja teollisuudessa. Erityisesti rutiininomaisia työtehtäviä, jotka eivät edellytä ihmisten välistä kanssakäymistä, on korvautunut.


Kansainväliset verosäännöt remontin tarpeessa
17.3.2015

Nykyiset kansainvälisen yritysverotuksen säännökset vääristävät yritysten ja maiden päätöksentekoa. Yksittäiset maat voivat reagoida sopeuttamalla yhteisöverokantaa ja -pohjaa. Ongelmat liittyvät kuitenkin kansainvälisen yritysverojärjestelmän perusperiaatteisiin, joten kansainvälisen yhteisön tulisi panostaa verotusoikeuden jakoa koskevien sääntöjen kehittämiseen.


Asumistuella ei suoraa yhteyttä kannustinloukkuihin
26.2.2015

Julkisuudessa puhutaan usein kannustinloukuista, joilla viitataan sosiaalitukien pienenemiseen tulojen kasvaessa. VATT:n tutkimuksen mukaan asumistuen tuloraja ei vaikuta yksinasuvien työntekijöiden päätöksiin siitä kuinka paljon he ansaitsevat tuloja. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettei asumistuella voisi olla muita käyttäytymisvaikutuksia.


Policy Brief: Mihin perintöveroa tarvitaan?
20.2.2015

Perintöverosta käydään jatkuvaa keskustelua julkisuudessa. Perintövero liittyy läheisesti luovutusvoittoverotukseen ja joissakin tapauksissa täydentää sen aukkoja. Toisaalta perintöverolla on myös riippumaton tehtävänsä osana verotuksen kokonaisuutta. Molempia veroja tarvitaan osana hyvin toimivaa verojärjestelmää. Keskeinen kysymys on, kuinka näiden kahden veron yhteensovittaminen on syytä tehdä.


Perintö- ja lahjavero osana verojärjestelmää
20.2.2015

Tuoreessa muistiossa käsitellään keskeisimpiä perintö- ja lahjaverolle tarjottuja rooleja verojärjestelmässä sekä tarkastellaan perintöverotusta sukupolvenvaihdoksen yhteydessä ja kansainvälisessä ympäristössä. Kirjallisuuden mukaan perintö- ja lahjaverolla voi olla pysyvä rooli verojärjestelmässä, mahdollisista negatiivisistakin vaikutuksista huolimatta.Tilaa RSS-lukijaan rss