logo

Statens ekonomiska forskningscentral


economicum piha

economicum piha

Statens ekonomiska forskningscentral

Kort om VATT
Statens ekonomiska forskningscentral VATT producerar kunskap om den offentliga ekonomin ochutvärderar reformer mångsidigt. Statens ekonomiska forskningscentral undersöker också den samhällsekonomiska utvecklingen och arbetsmarknaderna på lång sikt.

Forskningen bedrivs som stöd för beslutsfattande och i valet av forskningsobjekt betonas den ekonomipolitiska beredningen. Forskningen är oberoende och Statens ekonomiska forskningscentral strävar efter en vetenskaplig kvalitetsnivå.

Statens ekonomiska forskningscentral har satsat på en stabil modellgrund, metoder för konsekvensbedömning och kompetensen hos institutionerna inom den offentliga ekonomin. Statens ekonomiska forskningscentral är sålunda en eftertraktad samarbetspartner i många forskningsprojekt.

Forskningscentralen sysselsätter cirka 60 personer. Forskarna vid Statens ekonomiska forskningscentral är efterfrågade experter i ett flertal ekonomipolitiska arbetsgrupper.

Aktuellt

Årsöversikt
Den finländska samhällsekonomin fortsatte att stampa på stället 2014, och den offentliga debatten om den svaga tillväxten gjorde att de strukturteman som forskningscentralen företräder behöll sin aktualitet. Många av centralens publikationer väckte därför också ett stort allmänt intresse.

I den jämförelse av gymnasier som publicerades inom forskningsområde I kunde man bl.a. för första gången med ekonometriskt tillförlitliga metoder uppskatta det mervärde som de finländska gymnasierna ger eleverna. Ur beslutsfattarnas perspektiv var det huvudsakliga, positiva, resultatet att skillnaderna i kvalitet mellan de finländska gymnasierna när allt kommer omkring är mindre än man hittills har trott.

Årsöversikt