logo

Statens ekonomiska forskningscentral


economicum piha

economicum piha

Statens ekonomiska forskningscentral

Kort om VATT
Statens ekonomiska forskningscentral VATT producerar kunskap om den offentliga ekonomin ochutvärderar reformer mångsidigt. Statens ekonomiska forskningscentral undersöker också den samhällsekonomiska utvecklingen och arbetsmarknaderna på lång sikt.

Forskningen bedrivs som stöd för beslutsfattande och i valet av forskningsobjekt betonas den ekonomipolitiska beredningen. Forskningen är oberoende och Statens ekonomiska forskningscentral strävar efter en vetenskaplig kvalitetsnivå.

Statens ekonomiska forskningscentral har satsat på en stabil modellgrund, metoder för konsekvensbedömning och kompetensen hos institutionerna inom den offentliga ekonomin. Statens ekonomiska forskningscentral är sålunda en eftertraktad samarbetspartner i många forskningsprojekt.

Forskningscentralen sysselsätter cirka 60 personer. Forskarna vid Statens ekonomiska forskningscentral är efterfrågade experter i ett flertal ekonomipolitiska arbetsgrupper.

Aktuellt

Årsöversikt
I början av verksamhetsåret var tillväxtutsikterna för Finlands ekonomi fortfarande dystra. Fokus i den ekonomipolitiska debatten låg på åtgärderna för att anpassa den offentliga ekonomin och på strukturförändringarna. Dessa fokusområden togs också in i regeringsprogrammet för en ny regering som bildades efter riksdagsvalet våren 2015. VATT gör forskningar om flera politikhelheter som ingår i regeringsprogrammet. De viktigaste av dessa politikhelheter är sysselsättning och konkurrenskraft, kompetens och utbildning, bioekonomi och rena lösningar, digitalisering och försök samt på ett mer allmänt plan skattepolitiska riktlinjer och strukturpolitiska reformer.

Forskningspublikationerna för 2015 behandlade på ett analytiskt sätt ekonomipolitiska teman som väckte till och med omfattande offentliga debatter. I början av året publicerade vi en analys av ett bra statsandelssystem. Analysen lyfte fram systemets effekter på den regionala rättvisan och effektiviteten samt framtida utvecklingsbehov.

Läs mera